Rehabiliteringskonferanse på Høgskolen i molde 10. september 2019

Fra venstre: Gro Holmen NFS, Inger R. Bloch (NFS), Turid Aarseth, Høgskolen  i Molde, Guttorm Eldøen, Molde sjukehus

Målet med konferansen var å øke kunnskapen om hvordan slagrammede blir fulgt opp og hvordan de på faglig grunnlag bør følges opp. Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant slagrammede ble lagt fram av professor Turid Aarseth. Tittelen på foredraget var: " Glem oss ikke" Hvordan opplever slagrammede oppfølgingen de får? Representantene fra Ahus overlege Bente Thomessen og overlege ph.d.Antje Sundseth ga deltakerne innsikt i moderne slagrehabilitering. 

Dette er brevet som ble sendt til Styret i Helse Møre og Romsdal om NEI til nedleggelse av Mork og Aure.

 

DEN SPESIALISERTE REHABILITERINGEN MÅ BEHOLDES!!

 

Vi har med sjokk og vantro notert oss forslaget fra Faggruppa om å legge ned institusjonene Aure- og Mork Rehabiliteringssenter.

Vi har etter dette mottatt mange bekymrede henvendelser både fra slagrammede og pårørende. Det gir trygghet både for brukere og pårørende å vite at de får god hjelp når behovet er der. Dette gjelder ikke bare slagrammede, men alle som har eller får behov for spesialisert rehabilitering og det er mange.

 

Det vil bli en katastrofe for både brukere og pårørende. Hva er det som foregår?        NFS Molde og omegn sendte brev til styret i Helse Møre og Romsdal 22. januar 2019, vi etterlyser svar på vårt brev og ber om innsyn i saken.

 

Våre kommentarer til faggruppa som ble oppretta 09.01.19. med frist for arbeidet 01.02.19. og gruppas forslag: Faggruppa består av ansatte og tidligere ansatte ved Fys.med. Ålesund sjukehus. Avhenger forslaget av interessene til de som sitter i Faggruppa?

I styringsgruppa som skal ta saken videre mangler logoped, fysioterapeut og ergoterapeut og de venter på navn på bruker. Faggruppa hadde ingen brukerrepresentant.

Brukerne har rett til å medvirke i henhold til Lov om helseforetak § 35. Fagruppa hadde urimelig kort tid på seg for å ta slike viktige beslutninger for brukerne, alle pårørende og rehabiliteringsinstitusjonene.

 

Hvordan kan Fys.med. ved Ålesund sjukehus med foreslåtte 19 senger erstatte Aure- og Mork Rehabiliteringssenter med henholdsvis 20 og 18 senger? For å komme i balanse foreslås nå en løsning for å spare penger på kort sikt.

 

Skal Helse Møre og Romsdal spare penger ved å legge ned tilbudene i spesialisert rehabilitering som har fungert så godt og er blant de beste i landet? Skal innbyggerne i Møre og Romsdal få betydelig dårligere spesialisert rehabilitering enn ellers i landet? Vi vil også gi uttrykk for stor bekymring over skjevfordelingen i fylket og vi lurer på om lovlige prosedyrer er fulgt?

 

I februar 2017 kom «Statusrapport Hjernehelse» fra Helsedirektoratet. Rapporten dokumenterer at slagrammede er en av pasientgruppene som lever lenge med helsetap. En bedring hos denne gruppen som i Møre og Romsdal utgjør rundt 3000 personer vil ha stor gevinst for de slagrammede selv, de pårørende og samfunnet som helhet. I tillegg kommer alle andre diagnoser og skader som har behov for spesialisert rehabilitering.

 

NFS har i mange år erfart at stadig færre har fått spesialisert rehabilitering at ventetidene har blitt lengre og oppholdene kortere. Kommunene eller sjukehusene har ikke ressurser til å overta den spesialiserte rehabiliteringen. Det vil ta svært mange år å opparbeide den kompetansen som nå foreslås fjernet.

 

NFS Molde og omegn viser også til vår brukerundersøkelse som ble gjennomført vinteren 2018.

 

Det ble i samarbeid med Høgskolen i Molde og Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus sendt ut spørreskjema til slagrammede medlemmer i tre NFS-lag og to Afasiforeninger i fylket. Opphold ved våre rehabiliteringsinstitusjoner kom best ut ved at 83 % var fornøyd. Tilsvarende tall fra sykehusene var 51 %, mens oppfølging i hjemkommunen var 38 %.

 

Aure- og Mork rehabiliteringssenter må bestå, brukerne har krav på best mulig behandling og noen må få spesialisert rehabilitering for å fungere best mulig i samfunnet! Kommunene har ingen mulighet til å gi tilsvarende.

 

Innlegg i Tidens Krav 14.02. fra Nevrologisk avdeling, Helse Møre og Romsdal i Molde og Ålesund, støtter våre bekymringer. I samme avis 15.02. viser ROS analyse svært høg risiko for foreslåtte nedlegging av Aure.

 

Med hilsen NFS Molde og omegn Inger R. Bloch (leder)

Kopi til: Helseministeren, Mørebenken, media og FFO i Møre og Romsdal

Tilsette i Molde og Ålesund er uroa – Bevar tilbodet ved Mork og Aure Nevrologer, fysioterapeutar, sjukepleiarar, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og logoped ved Nevrologisk avdeling i Molde og Ålesund ber om at tilboda ved Aure og Mork vert bevart.

 

Det kjem fram i ein uttale frå dei tilsette ved avdelingane i Molde og Ålesund. – Tilsette ved Nevrologisk avdeling Helse Møre og Romsdal i Molde og Ålesund er bekymra dersom moglegheita for spesialisert nevrorehabilitering reduserast i fylket. Vi har i ein årrekke samarbeidet godt med Aure Rehabiliteringssenter og Mork Rehabiliteringssenter. Dette gjeld nødvendig oppfølging av blant anna pasientar med akutte slag, MS og Parkinson sjukdom.

 

– Spesialisert rehabilitering er aktuelt der skade i hjernen og nervesystemet er uttalt, der potensialet for betring er stort og der det er behov for spesialisert medisinsk oppfølging over tid i et tverrfagleg miljø.

 

Rehabilitering av slike pasientar vil bli ei stor utfordring i den kommunale rehabiliteringa ifølgje dei tilsette. – Her har vi etablert ein fornuftig arbeidsdeling der pasientar med lettare funksjonssvikt reiser heim til kommunal rehabilitering, de med betydeleg funksjonssvikt og betringspotensiale følgjast opp i institusjon ein periode. –

 

Akuttbehandling av nevrologiske pasientar i sjukehus, etterfølgt av spesialisert rehabilitering ved Mork eller Aure, ser vi på samanhengande nødvendige tenester for betring av funksjonsnivå. Vi ser derfor behovet for at begge desse institusjonane framleis kan vareta spesialisthelseoppgåver. Spesialisert nevrorehabilitering gir ein betydeleg helsegevinst.

 

Dei tilsette meiner at Helse Møre og Romsdal risikerer å gje innbyggjarane eit betydeleg dårlegare tilbod innanfor spesialisert nevrorehabiliteringstilbud enn elles i landet, dersom tilboda ved Aure og Mork forsvinn.

 

 

IKKE REDUSER REHABILITERINGSTILBUDENE

 

Norsk forening for slagrammede (NFS) Molde og omegn ser med stor bekymring på forslagene om kutt og redusering i tilbudene for spesialisert rehabilitering.

 

Vi klarer ikke å forstå at tilbudene ved Aure og Mork Rehabiliteringssenter kan reduseres eller eventuelt nedlegges.

 

Vi kan ikke forstå fornuften bak disse forslagene. Det må være mer samfunnsøkonomisk å styrke enn å svekke rehabiliteringstilbudene.

 

Forskning viser at tidlig og aktiv behandling og rehabilitering øker sjansene for at slagrammede gjenvinner tapte funksjoner slik at mange kan fungere i dagliglivet og komme tilbake til arbeid.

 

Dette gjelder også for flere andre hjernesykdommer.

NFS Molde og omegn gjennomførte vinteren 2018 en brukerundersøkelse blant NFS og Afasi-medlemmene i fylket.

 

Undersøkelsen viser med tydelighet verdien av rehabilitering Hele 83 % var fornøyd med oppholdet ved rehabiliteringsinstitusjon! Når det gjelder oppfølging fra sykehus var bare 51 % rimelig fornøyd, mens tilsvarende tall for oppfølging fra hjemkommunen var kun 38 %.

 

Aure og Mork Rehabiliteringssenter har svært gode resultater på at rehabilitering gir gode resultater, deres ansatte har opparbeidet gode kunnskaper og brukerne gir svært gode tilbakemeldinger.

 

Vi ser i saksutgreiinga at spesialisert rehabilitering vil bli vurdert gitt «ved å samle sengene i sjukehus, poliklinikk, ambulante team og i nært samarbeid med kommunen».

 

Erfaringene våre tilsier at disse tilbudene krever god og relevant kompetanse og større kapasitet enn det som finnes i dag.

Det gir grunn til bekymring når hverken sykehusavdelinger, poliklinikker eller kommunene har mulighet til å gi spesialisert rehabilitering på det nivået som rehabiliteringssentrene på Aure og Mork har gitt og som mange brukere har behov for.

 

Styret NFS Molde og omegn

Inger R. Bloch leder

Rehabilitering et viktig

 

Rehabiliteringstilbudene i fylket har i mange år blitt redusert og stadig flere som har behov for spesialisert rehabilitering får ikke denne muligheten.

 

Aure Rehabiliteringssenter må bestå!

 

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til funksjonsnedsettelse. I Norge har ca 60 000 nordmenn hatt ett eller flere hjerneslag og lever med det. Mange har behov for livslang og helhetlig oppfølging.

 

Norsk forening for slagrammede (NFS) Molde og omegn gjennomførte vinteren 2018 en spørreundersøkelse blant NFS medlemmene i tre foreninger og medlemmene i to afasiforeninger i vårt fylke.

 

Spørreundersøkelsen «Slagrehabilitering i et livsløpsperspektiv» ble startet etter initiativ fra NFS Molde og omegn, i samarbeid med professor Turid Aarseth, Høgskolen i Molde og nevrolog Guttorm Eldøen, Molde sjukehus. Vi mottok sommeren 2018 midler fra ExtraStiftelsen for å arbeide videre med prosjektet.

 

Svarene viser variasjoner både når det gjelder behov og hvordan den enkelte opplever tilbud om fysisk opptrening, logoped, psykolog, ergoterapeut, syns- og hørselspedagoger.

Når det gjelder samlet vurdering av oppfølging fra sykehus er 51 % rimelig godt fornøyd med tilbudet de får, mens det tilsvarende tallet for oppfølging fra hjemkommunen er 38 %. Det er særlig to tilbud som skiller seg positivt ut: Det er opphold ved rehabiliteringsinstitusjon (83 % er fornøyd) og kontakt med fastlegen (80 % er fornøyd).

 

Da er det svært bekymringsfullt at stadig færre får slike opphold fordi antall plasser stadig blir redusert. Mange slagrammede har behov for oppfølgingsopphold for å opprettholde eller forbedre sin funksjon, men dette har stadig blitt vanskeligere og flere må reise ut av fylket for å få slike opphold. Dette betyr lange og ofte slitsomme reiser både for den slagrammede og deres pårørende.

 

På Nordmøre har vi bare Aure Rehabiliteringssenter som gir gode tilbud i hovedsak til de som bor på Nordmøre og i Romsdal. Pga få plasser innenfor rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten, er det ofte lang ventetid og oppholdene har blitt kortere. Rehabiliteringstilbudene i kommunene oppleves ofte som dårlige med lange ventetider og de mangler ofte fagkompetanse innen flere faggrupper.

 

Dette er en undersøkelse hvor brukerne selv uttaler seg om bl.a. rehabiliteringstilbudene i fylket og hvor rehabiliteringsinstitusjonene kommer svært godt ut. Svarene i denne undersøkelsen samsvarer godt med en fersk rapport fra Norsk Hjerneslagregister som viser at bare 77 % av pasientene er registrert med oppfølging i 2017. Nesten hver 4. slagrammet eller 23 %, får ingen oppfølging etter hjerneslaget.

Slagrammede utgjør en gruppe som lever lenge med helsetap og vår undersøkelse så langt avdekker klare mangler i oppfølgingen. I mange av svarene formidles en opplevelse av å ha blitt glemt eller overlatt til seg selv og sine nærmeste pårørende.

 

Mange slagrammede, andre med kroniske sykdommer og skader blir utskrevet til hjemmet og der svikter ofte den videre oppfølgingen. Derfor er rehabiliteringsinstitusjonene så viktige! Mange mennesker får hvert år hjelp til å mestre hverdagen. Gode rehabiliterings- og oppfølgingsopphold kan også bidra til at flere kan komme tilbake til arbeid. Bedre tilbud og oppfølging av de som har hatt hjerneslag, vil ha stor gevinst for de slagrammede selv, deres pårørende og samfunnet som helhet.

 

Dette kan spare samfunnet for store summer hvert år. Vi har ikke råd til å miste flere rehabiliteringsplasser i dette fylket!

 

NFS Molde og omegn Inger R. Bloch (leder)