Noen råd i møte med det offentlige

Forsøk å formidle hvilke behov du/dere har og i hvilket omfang inkl. spesielle hensyn

 

Be om skriftlighet/referat - ikke godta muntlige avslag og tilbakemeldinger

 

Opplysning, råd og veiledning er noen av kjerneoppgavene til NAV. Du kan også bruke «Din side» for spørsmål hos NAV

 

Bruk klagerett ved behov

 

Du har innsynsrett om ønskelig

 

Ledsagerbevis

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, kan det være aktuelt å søke å få ledsagerbevis. Et slikt bevis gir den som er ledsager fri eller rabattert adgang til en del  kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Ledsagerbeviset blir utstedt til deg. Du må kjøpe ordinær billett eller eventuelt honnørpris på de stedene som har innført denne ordningen,  ledsager får bli med gratis. 

Ledsagerbeviset blir utstedt av Informasjons- og Serviceavdelingen i Molde kommune. I andre kommuner kan det være Kulturkontoret. Søknadsskjema finnes på kommunene sine nettsider eller du kan ta direkte kontakt med din kommune for å få skjemaet tilsendt.

Ledsagerbeviset kan brukes alle steder som har akseptert ordningen og der inngangspenger kreves. Dette gjelder også en del kollektivtransport som buss, ferge m.m.

Transporttjeneste for mennesker med nedsatt funksjon (TT-ordning)

 

Har du nedsatt funksjonsevne og har behov for dør til dør transport kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du må betale en egenandel for hver tur. Denne ordningen skal bare brukes til lokale fritidsreiser, ikke til legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden. 

Ta kontakt med Kontor for tildeling og koordinering for mer informasjon eller Servicekontoret i noen kommuner. Det er nødvendig med legeerklæring. 

Det et kommunen som godkjenner nye brukere. Opptaket skjer i mai og november. Det er fortløpende opptak for blinde og rullestolbrukere. 

Grunnstønad

Stønaden skal dekke helt eller delvis, nødvendige løpende ekstrautgifter ved lidelser som varer to til tre år eller mer. Ekstrautgifter vil være utgifter som friske personer ikke har. Utgiftene skal i størst mulig grad dokumenteres. 

Hvilke ekstrautgifter kan dekkes?

- Transport, herunder drift av medlemmets bil

- Teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon

- Bruk av proteser,  støttebandasjer og lignende

- Fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten må være vitenskapelig dokumentert

- Ekstrautgifter til transport dvs annen og dyrere transport pga sykdom, ikke etter fylte 70 

  år

- Slitasje på klær og sengetøy

- Grunnstønad er ikke behovsprøvd, stønaden er skattefri og gis etter seks satser

 

Søknadsskjema fås på NAV eller hentes på deres nettside

Hjelpestønad

Ved særskilt behov for pleie og tilsyn pga sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning. Det er en forutsetning at søker har et privat pleieforhold, eller at hjelpestønad bidrar til å muliggjøre et privat pleieforhold. Hjelpebehovet må ha en varig karakter og må som hovedregel vare to til tre år eller mer.

 

Særskilte pleie- og tilsynsforhild:

-  evne til å klare seg uten tilsyn svikter, inne og ute, dag og natt

-  behov for hjelp til personlig stell/hygiene og i spisesituasjonet

 

 Søknadsskjema kan fås på NAV sitt kontor eller hentes på deres nettside

Parkeringsbevis/tillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå eller har store vansker med å  bevege seg over noen lengde. 

 

Det kan søkes om parkeringsbevis både for den som selv kjører bil og den som er avhengig av å bli kjørt av andre. 

Parkeringsbeviset er personlig, følger personen og ikke bilen

 

Parkeringsbeviset gis for min. to år, maks for fem år og må fornyes ved behov

 

Parkeringstillatelsen gis rett til fri passering i bomring og fritak for piggdekkavgift der dette er innført. 

 

Fri parkering gjelder for offentlige parkeringsplasser, ikke private parkeringsselskap.

 

Ta kontakt med din kommune eller søk på deres nettside for å få søknadsskjema

 

Legeerklæring må vedlegges søknaden